Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Organizacja pracy szkoły
w roku szkolnym 2021/2022

18.02.2022
Kształcenie zawodowe branżowe
– Informacja dotycząca warunków ukończenia BS I st.

Zgodnie z art. 44q ustawy o systemie oświaty jednym z warunków ukończenia przez ucznia branżowej szkoły I stopnia jest uzyskanie w wyniku klasyfikacji końcowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych.
Drugim z warunków ukończenia branżowej szkoły I stopnia jest obowiązek przystąpienia ucznia do:
1. egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia niebędącego młodocianym pracownikiem lub ucznia będącego młodocianym pracownikiem realizującym przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
2. egzaminu czeladniczego – w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem realizującym przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
Uczeń, który nie spełnił ww. warunków (w tym warunku związanego 
z przystąpieniem do właściwego rodzaju egzaminu), powtarza ostatnią klasę szkoły, do której uczęszcza.
link – pisma MEiN oraz W-MIRziP  skany przesłanych dok MEN i WM Izby Rzemiosła

Materiały archiwalne
Organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/2021 – archiwum

Praca zdalna od 19.10.2020 r. w Zespole Szkół w Lidzbarku (LINK)

Procedury organizacji pracy szkoły w czasie stanu epidemicznego COVID-19 (LINK)

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 1.09.2020 r. (LINK)
List do rodziców uczniów ZS w Lidzbarku w związku z organizacją edukacji stacjonarnej od 1.09.2020 r.

Współpracujemy z


logo przedsiębiorstwa KOMBE Działdowo


logo przedsiębiorstwa COLORBET


logo Lasów Państwowych


logo przedsiębiorstwa POLDREW TRADING COMPANY


logo przedsiębiorstwa DĄB-WEL TARTAK


logo przedsiębiorstwa RELAX

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

Copyright © 2021
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku