Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Technikum:  technik  budownictwa

Jeżeli wybierzesz  ten  zawód to twoją pracą może być realizowanie zakresu zadań:

 • wykonywanie określonych robót budowlanych;
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzanie projektów, kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik budownictwa?

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w biurach projektowych, firmach budowlanych, placach budowy w Polsce lub w krajach UE w ramach projektów EFS lub  programu Erasmus+

Perspektywy  dalszej  nauki  i  zatrudnienia 

 • Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych, najczęściej wybierane są wydziały: budownictwo i architektura oraz pokrewne: geodezja, inżynieria środowiska i inne.
 • Technik budownictwa może pracować w:
 • administracji przedsiębiorstw budowlanych,
 • przedsiębiorstwach konserwacji zabytków,
 • administracji spółdzielni mieszkaniowych,
 • urzędzie gminy jako inspektor budowlany.

ZAWÓD   NALEŻY  DO GRUPY  ZAWODÓW  PRZYSZŁOŚCI.   SPRAWDŹ SAM !!!

Wybierając 5–letnie Technikum otrzymujesz wiedzę z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w budownictwie w Europie.  Poznasz tajniki wiedzy dotyczące projektowania, nie tylko sposobem tradycyjnym, ale także z wykorzystaniem technologii komputerowej  AutoCAD w opracowywaniu projektów, wykonywania kosztorysów oraz opracowań graficznych dokumentacji.

Absolwenci  technikum po zdaniu egzaminów z zakresu 2 kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który otwiera im drogę do zdobywania dalszych uprawnień oraz podjęcia pracy. Dzięki suplementowi
do dyplomu pracę można podjąć na obszarze UE.  W trakcie nauki zdobywają  też wiedzę ogólnokształcącą, która umożliwia zdanie egzaminu maturalnego  (również na poziomie rozszerzonym z  przedmiotów takich jak, m.in.: matematyka, biologia, geografia, fizyka czy historia).  To szansa podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym kierunku na wyższych uczelniach, tak samo jak po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
–> Z  ZASADNICZĄ RÓŻNICĄ –> BĘDZIESZ MIAŁ ZAWÓD  I  PEWNĄ PRACĘ !