Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Doradca Zawodowy

Andrzej Piątkowski

Dyżur Szkolnego Doradcy Zawodowego – gabinet DZ – s. 26

Wtorek – 12:30 – 13:20

Środa – 14:15 – 15:00 konsultacje indywidualne (obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.)

Czwartek 8:00 – 8:45 oraz 9:45 – 10:30

            Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu, planowaniu kariery oraz przygotowuje do procesu poszukiwania pracy. Z jego usług może skorzystać każdy, zwłaszcza zaś uczniowie stojący przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu, osoby pracujące, które z różnych powodów chcą zmienić zawód oraz osoby bezrobotne.

            Doradca pomaga w uświadomieniu sobie przez klienta, jaki jest jego potencjał zawodowyco lubi robić oraz w jakim zawodzie chciałyby się rozwijać. Obecność doradcy w procesie planowania kariery pozwala usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi oraz ułatwia wgląd we własną osobę. Ważna jest wiedza doradcy na temat rynku pracy i jego pomoc w realnej ocenie planowanych działań.

            Doradztwo zawodowe może przybiera formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Podczas spotkań indywidualnych doradca prowadzi rozmowę z klientem, która może prowadzić do utworzenia Indywidualnego Planu Działania. Spotkania grupowe są uzupełnieniem spotkań indywidualnych i mają na celu wzmocnienie procesu doradczego przez kontakt z osobami
            o podobnych problemach. Mają szczególne znaczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji zawodowej, np. długotrwale bezrobotnymi.

            Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

            Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

            • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
            • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
             i zawodowych.
            • Pomoc nauczycielom w realizacji w ramach lekcji przedmiotowych, tematów związanych z wyborem zawodu.
            • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny
             i zawodowy uczniów.
            • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.
            • Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
            • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych
            • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
            • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
             i podjęcia pracy zawodowej.
            • Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
            • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
            • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły oraz realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnie z programem wychowawczym szkoły.

                       Sprawdź także

                       Współpracujemy z

                       Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
                       Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

                       Copyright © 2021
                       Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku