Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Realizowane projekty współfinansowane z EFS
w Zespole Szkół w Lidzbarku

logo Funduszy Europejskich Program Regionalny
logo Rzeczypospolitej Polskiej
logo Warmii i Mazur
logo Unii Europejskiej

2019 – 2022 „Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku”

Numer projektu: RPWM.02.04.01-IZ-28-001/19

Oś Priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nazwa Wnioskodawcy: STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Wolności, Edukacji, Kultury

Partner Projektu: Powiat Działdowski/Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Okres realizacji projektu: 01.08.2019- 31.03.2022

Wartość projektu: 1 030 410,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 924 666 zł.

Cel główny projektu:

Projekt .partnerski pomiędzy Fundacją STIWEK  a Powiatem  Działdowskim skierowany jest do uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  uczniów nauczycieli uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

 1. Dopasowanie metod i treści kształcenia w zawodzie technik budownictwa i technik reklamy, technik organizacji turystyki  do potrzeb rynku pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
 2. Diagnoza umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów
 3. Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli
 4. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 5. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do 100 uczniów i 10 nauczycieli z Zespołu Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

 • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje bądź nabędzie kompetencje
 • 100 uczniów szkół kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową u pracodawcy
 • uczniowie  kształcenia zawodowego będą uczestniczyć w zajęciach/ szkoleniach w zakresie kompetencji miękkich i zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe

Rekrutacja:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 uczniów oraz 10 nauczycieli z Zespołu Szkół w Lidzbarku, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Kryteria formalne:

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej Zespołu Szkół w Lidzbarku. Uczniowie to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w rozumieniu KC.

– nauczyciele zawodu Zespołu Szkół w Lidzbarku

Kryteria premiujące wśród uczniów:

 uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie

Kryteria premiujące wśród nauczycieli:

NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie Zespołów Szkół w Lidzbarku.

OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco we współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół oraz koordynatorem projektu. Kontrola obejmować będzie przedłożoną dokumentację rekrutacyjną,  następnie dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

logo Funduszy Europejskich Program Regionalny
logo Rzeczypospolitej Polskiej
logo Warmii i Mazur
logo Unii Europejskiej

2019 „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku”

Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0024/18

Oś Priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Nazwa Wnioskodawcy: Inspiracja Rafał Piotrowski

Partner Projektu: Powiat Działdowski/Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 31.08.2019

Wartość projektu: 352 958,50 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 317 127,65 zł.

Cel główny projektu:

Projekt .partnerski pomiędzy Inspiracja Rafał Piotrowski a Powiat Działdowski skierowany jest do uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 35 uczniów (11K) i 3 nauczycieli (3M) uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie 01.01.2019 – 31.08.2019.

Główne działania w projekcie:

 1. Dopasowanie metod i treści kształcenia w zawodzie technik budownictwa i technik organizacji reklamy do potrzeb rynku pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
 2. Test predyspozycji uczniów oraz diagnoza umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów
 3. Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli
 4. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 5. Staże zawodowe

  Grupa docelowa projektu:

  Projekt skierowany jest do 35 uczniów i 3 nauczycieli z Zespołu Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

  Najważniejsze zaplanowane rezultaty:

  • 3 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje bądź nabędzie kompetencje
  • 5 osób pozyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia
  • 32 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego ukończy staż/praktykę zawodową
   u pracodawcy
  • 35 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w zajęciach/ szkoleniach w zakresie kompetencji miękkich

  Rekrutacja:

  Do projektu zostanie zakwalifikowanych 35 uczniów oraz 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Lidzbarku, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.

  O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  Kryteria formalne:

  – wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie klas III Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Budownictwa i Szkoły Branżowej Zespołu Szkół w Lidzbarku ( w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas II ) Uczniowie to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. mazowieckiego w rozumienie KC.

  – uczniowie pełnoletni

  – nauczyciele zawodu Zespołu Szkół w Lidzbarku- Technikum Budownictwa oraz Technikum Organizacji Reklamy

  Kryteria premiujące wśród uczniów:

   uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie

  – uczniowie z rodzic o niskim statusie materialnym korzystający ze świadczeń OPS

  Kryteria premiujące wśród nauczycieli:

  – nauczyciel zawodu, który nie uczestniczył w ostatnim roku szkolnym w żadnej formie podwyższania kompetencji/ kwalifikacji

  NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie Zespołów Szkół w Lidzbarku.

  OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół oraz koordynatorem projektu. Kontrola obejmować będzie przedłożoną dokumentację rekrutacyjną,  następnie dodatkową dokumentację potwierdzającą kwalifikacje uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa.

  Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

  logo Funduszy Europejskich Program Regionalny
  logo Warmii i Mazur
  logo Zespołu Szkół w Lidzbarku
  logo Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki
  logo Unii Europejskiej

  2016 – 2017 „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość”

  Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 30.09.2017
  Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas III-IV Technikum, oraz uczniów klas II-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

  W ramach projektu uczniom oferujemy:
  Możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie wyboru zawodu dla uczniów Technikum (Klasy III-IV)

  – Diagnoza potrzeb i możliwości

  – Szkolenie z umiejętności autoprezentacji

  – Szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem

  – Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AUTOCAD

  – Szkolenie z zakresu OZE

  – Kosztorysowanie

  – Grafika komputerowa COREL

  – Grafika komputerowa PHOTOSHOP-

  – Przewidziane staże dla uczniów Technikum: budownictwo, organizacja reklamy i ochrona środowiska.

  Możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie wyboru zawodu dla uczniów ZSZ ( Klasy II-III)
  – Diagnoza potrzeb i możliwości

  – Szkolenie z umiejętności autoprezentacji

  – Szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem

  – Obsługa specjalistycznych maszyn stolarskich

  – Carving

  – Warsztaty meblarsko- tapicerskie z renowacji mebli

  – Diagnostyka komputera pokładowego samochodu lub naprawa motorów

  – Obsługa kasy fiskalnej

  – Nowoczesne techniki strzyżenia

  – Praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ w zawodach: stolarz, kucharz, tapicer, mechanik, sprzedawca, fryzjer

  Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów, tj. 15 uczniów (7K) klasy III-IV Technikum w Lidzbarku kształcących się w zawodzie technik bud., ochr. Roślin, org. Rekl., oraz 15 uczniów (8 K) Klasy II-III ZSZ w Lidzbarku kształcących się w zawodzie mechanik, kucharz, stolarz, tapicer, sprzedawca, fryzjer poprzez realizowane dodatkowe szkolenia/ kursy zawodowe dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców, staże zawodowe dla UP z Technikum , większej ilości praktyk zawodowych dla UP z ZSZ w rzeczywistych warsztatach pracy, szkolenie z autoprezentacji i technik radzenia sobie ze stresem w terminie 01.12.2016- 30.09.2017.

  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
  w partnerstwie z Powiatem Działdowskim/ ZS im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

  Kontakt:
  Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark. Tel 23 696 15 15

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu wydajniejszego korzystania z niej.
  Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki.

  Copyright © 2021
  Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku