Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy  uczniowie!

      Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu  1 września 2020r.
Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor Szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem procedury postępowania i zachowania
w sytuacjach szkolnych.  Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zslidzbark.edu.pl  i bardzo proszę
o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostaną one również umieszczone w e-dzienniku lub przesłane bezpośrednio.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu z rodzicem – nr aktualnego telefonu/ maila
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Uczniowie  chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą mogli wejść na teren szkoły.
 4. Do szkoły nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun,
  ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich,
  bez konkretnego powodu.
 6. Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły podczas trwania zajęć oraz przerw międzylekcyjnych.
 7. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia ucznia w II śniadanie / napój (celem ograniczenia opuszczania terenu szkoły)
 8. Rodzice mogą kontaktować się ze szkołą osobiście po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą/ nauczycielem/dyrektorem lub innymi pracownikami szkoły – oczekując przy  Wejściu 1 (sala gimnastyczna)
 9. Rekomenduje się zachowywanie dystansu społecznego min. 1,5m między sobą.
 10. Rodzice/opiekunowie będący w szkole powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń  jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne osoby, nie będzie przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia swojego dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu w szkole, uczeń zostanie  umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 12. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawic ochronnych przez uczniów, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne – nie ma przeciwskazań.
 13. Rodzic  i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 14. Rodzic/ młodzież szkolna  zobowiązani są  przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściach.
 15. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 16. Uczniowie nie korzystają z szatni i szafek szkolnych. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający w sytuacji wyjątkowej swoje dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 3. Każdy uczeń po zakończonych lekcjach opuszcza teren szkoły.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem,
Andrzej Piątkowski
Dyrektor ZS

– do wiadomości uczniów.

Kategorie:  

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *